Sách đã xb. năm 2016

***

Nhan-đề sách đã xuất bản: TIẾP NỐI DÒNG CẢM-THỨC VĂN HỌC SAU NĂM 1975 (556 trang) - Sách đã có bán trên AMAZON.COM; tại Nhà sách “Tự Lực” vùng Little Sài Gòn ở Mỹ (California); Giá 22 Mỹ Kim - Mua tại địa-chỉ nhà: 755 Rocking Horse RD; City of Walnut, CA. 91789 USA (Tác giả trả chi phí bưu-điện). Email: tranvannam1939@gmail.com

***

Bản Thảo Đúng Như Trong Sách Đã Được Xuất Bản (riêng ở bản thảo, phần Mục Lục trình bày ngắn gọn); xin click vào dấu-hiệu dưới đây:

sach-ban-thao-muc-luc-viet-ngan